Troton Finans AB

Fakturaservice, fakturabelåning, factoring, leasing, inkassotjänster, kapitalförsäkringar

 

Fakturabelåning & Factoring

Leasing

Inkassotjänster

Fakturaservice & Factoring

Försäkringar

Kapitalförsäkringar

Troton Finans AB

Låna till drömsemester

Fakturabelåning

Lagerbolag

Finansiell Rådgivning

Riskkapital

Kapitalförsäkringar

Försäkringar

Kreditupplysningar

Finanslänkar

Länksamling

Annonser

Kontaktuppgifter

Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troton Finance Private Banking

Att skapa en korrekt bild av din nutid och en samsyn kring framtida mål är en betydelsefull del av Troton Finans arbetsmetod inom Private Banking. I kombination med hårt arbete, talang och tankens kraft är det värderingar satta i system som styr vårt handlande mot en egen standard, en standard som distanserar oss från traditionella banker och närmar sig dig som kund. Att tänka bortom den traditionella bankvärlden är fruktsamt. Vi sammanfattar detta synsätt med orden HÖG AVKASTNING.

Tr
oton Finance Private Banking erbjuder ett komplett utbud av individanpassade tjänster och produkter inom förmögenhetsförvaltning, finansiering, juridisk rådgivning och försäkringsexpertis till såväl privatpersoner som stiftelser och ägarledda företag. Våra främsta styrkor är en personlig service på högsta nivå, flexibla lösningar samt kompetenta och erfarna rådgivare. Din personlige rådgivare, som hjälper till med alla frågor som rör din egen och familjens privatekonomi, fungerar också som länken till våra experter inom juridik, försäkringar och portföljhantering.

Vi hjälper även familjeföretagare att samordna den privata ekonomin med företagets. För oss är målet alltid att skapa bästa möjliga helhetslösning. Det kan handla om placeringar i aktier, fonder och pensionslösningar, men också om att planera för generationsskiften. Vi erbjuder allt från avancerad rådgivning till vardagsnära tjänster som exempelvis betalservice inkasso leasing factoring samt övergripande finansiell rådgivning.

Private Banking

Utländska Kapitalfösäkringar Troton Finans

 

Troton Finans samarbetar med utländska försäkringsbolag, som inte har egen representation på den skandinaviska marknaden, och dess kunder. Samt etablerade svenska aktörer. Många kunder upplever kontakterna med utländska försäkringsgivare som

 är besvärliga.

 Alla behärskar till exempel inte främmande språk men har blivit rekommenderade att teckna försäkring utomlands. Vi erbjuder därför assistans med dels information om dessa utländska försäkringsbolags produkter och dessutom är vi kunderna behjälpliga med service vid nytecknande, inbetalningar, återköp och övrig ändringar av försäkringsavtalet. Vi arbetar inom sektorn Kapitalförsäkringar. / Livförsäkringar.
Vi kan erbjuda mycket attraktiva lösningar med högsta möjliga avkastning.
 
Genom att agera som mellanhand tillför vi försäkringsbolagen en administrativ service. Vi tillför dessutom en trygghet för kunderna genom att kunna erbjuda dem assistens vid kommunikationen med försäkringsgivaren.

Vår service omfattar både småsparare och förmögenhetsägare samt företagsägare

 

Utländska Kapitalfösäkringar

Med en kapitalförsäkring underlättas alla aktie- och fondaffärer. Inga kapitalvinster måste redovisas, och utdelningar går in ograverade på kontot. Men staten tar ut en så kallad avkastningsskatt, som för 2007 uppgår till knappt 1 procent.

Om du sparar i en kapitalförsäkring slipper du deklarera och betala kapitalinkomstskatt på räntor, utdelningar och kapitalvins-ter som uppkommer på de medel som finns i försäkringen. Sparmedel i en kapitalförsäkring belastas bara med så kallad avkastningsskatt (som dock egentligen är en förmögenhetsskatt, enär den tas ut oavsett om värdet ökat eller minskat under året).

Denna skatt beräknas på ett underlag av försäkringens värde vid årets ingång, vilket innebär att första sparåret inte genererar skatt eftersom värdet var noll vid årets ingång. Följande år multipliceras värdet vid årets ingång med den genomsnittliga statslåneräntan för året före inkomståret.

För inkomståret 2007 används den genomsnittliga statslåneräntan för 2006, vilken var 3,61 procent. Underlaget för avkastningsskatt är alltså värdet gånger 3,61 procent. På detta underlag uttas 27 procents avkastningsskatt, vilket motsvarar 0,97 procent i skatt på värdet.

Tre typer av kapitalförsäkringar

  1. Försäkring där försäkringsbolaget bestämmer placeringar och omplaceringar.
  2. Försäkring där du kan placera bara i fonder men själv får bestämma.
  3. Försäkring där du kan placera i fonder eller individuella aktier och obligationer som du själv vill.

Samtliga dessa typer kan vara svenska eller utländska. Både deklarationen och skattebetalningen påverkas av om din kapitalförsäkring är svensk eller utländsk.
En svensk kapitalförsäkring behöver du från och med årets deklaration överhuvudtaget inte redovisa i deklarationen. För svenska kapitalförsäkringar redovisar försäkringsbolaget och betalar in avkastningsskatten. De enda fall som ska tas upp i 2008 års deklaration är om du under 2007 har sålt en svensk kapitalförsäkring för att få dra av förlusten. Detta gäller förstås även om du under 2007 har sålt en utländsk kapitalförsäkring med förlust (se sidan 9).

För utländska kapitalförsäkringar ska du själv redovisa underlaget för avkastningsskatt i Inkomstdeklarationen. Du multiplicerar värdet vid ingången av 2007 med 3,61 procent och fyller i summan i ruta 62 på Inkomstdeklarationen. (Du ska alltså inte fylla i hela värdet vid årets ingång och inte heller multiplicera underlaget med 27 procent innan du fyller i ruta 62.) Skatteverket multiplicerar det belopp du skrivit i ruta 62 med 27 procent och debiterar dig avkastningsskatten samtidigt som andra skatter på slutskattesedeln.

Om du har en utländsk kapitalförsäkring som är en så kallad kapitalpension, det vill säga som uppfyller kraven för en pensionsförsäkring i fråga om bindningstid, utbetalningstid och så vidare, ska du i stället fylla i underlaget i ruta 63 i Inkomstdeklarationen. Då uttas avkastningsskatt med 15 procent (i stället för 27 procent), vilket motsvarar en avkastningsskatt på 0,54 procent på värdet vid årets ingång. Möjligheten att teckna kapitalpensioner slopades den 1 februari 2006. Försäkringar som tecknats därefter behandlas som vanliga kapitalförsäkringar.

Om du har en utländsk kapitalförsäkring tecknad före 1997 slipper du betala avkastningsskatt.

Om du sparat i en utländsk kapitalförsäkring kan du begära så kallad avräkning för utländsk skatt som belastat sparandet i försäkringen. Om du exempelvis har sparat i utländska aktier har det land där bolaget är beläget oftast dragit källskatt när det betalats ut utdelning på aktierna. Denna källskatt kan du begära avräkning för i din svenska inkomstdeklaration. Du skriver under ”Övriga upplysningar” att du begär avräkning för utländsk källskatt i försäkring och anger vilka belopp det rör sig om (och vilka bolag som gett utdelning och i vilket land de finns).

Du kan även ha placerat i svenska aktier och fonder som gett utdelning. Då har Sverige innehållit svensk kupongskatt på utdelningen. Även den svenska kupongskatten kan du begära avräkning för under ”Övriga upplysningar”.

Sparande i en svensk försäkring kan förstås också drabbas av utländsk källskatt. Då kan försäkringsbolaget begära avräkning för denna skatt så att den inte drabbar ditt försäkringssparande.

Svensk kupongskatt uppkommer där-emot aldrig i en svensk försäkring. När du har din kapitalförsäkring hos ett svenskt försäkringsbolag behöver du inte göra något alls i din deklaration. Tidigare år var du tvungen att ta med både svenska och utländska kapitalförsäkringar i förmögenhetsredovisningen. Eftersom förmögenhetsskatten är slopad behövs detta inte längre.

Utbetalning från kapitalförsäkring (inklusive kapitalpension) är skattefri, och insatta premier är inte avdragsgilla.

Utländska Kapitalfösäkringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fakturaservice

Fakturabelåning

Factoring

Inkassoservice

         

Ekonomi. Business Services är ett samlingsbegrepp kring leverans av effektiva administrativa tjänster i överensstämmelse med kundernas önskemål. Vi utvecklar kontinuerligt de administrativa processerna i samarbete med kunderna. Vi levererar tjänster som ger våra kunder administrativa kostnadsbesparingar. Vi driver förändringar och skapar mervärde för våra kunder.

 

Fakturabelåning-Factoring för dig som vill förbättra likviditeten och betalningsflöden

Pengar inom 24 timmar, du skickar oss fakturaunderlag, vi sköter resten dvs. fakturering, betalningsbevakning och vid behov påminnelser och inkasso. Tjänsterna utvecklade i samarbete med extern partner och erbjuds till fast pris per faktura efter offert.

 

Fakturaservice kunder - För dig som vill snabba upp betalningsflöden

Du skickar oss fakturaunderlag, vi sköter resten dvs. fakturering, betalningsbevakning och vid behov påminnelser och inkasso. Tjänsterna utvecklade i samarbete med extern partner och erbjuds till fast pris per faktura efter offert.

 

Påminnelseservice och Inkasso - För dig som vill få betalt i rimlig tid

Vill du själv sköta reskontran men ta hjälp med att hantera dåliga betalare? Då köper du tjänsten Påminnelseservice med Inkasso. Tjänsterna utvecklade i samarbete med extern partner och erbjuds till fast pris per uppdrag.

 

Redovisningsservice - För dig som vill fokusera på dina affärer

Redovisnings - och rapporteringsprocessen syftar till att ge kunden relevant och kvalitetssäkrad affärsinformation som stöd till aktivt beslutsfattande. Processen är upplagd i enlighet med legala krav och föreskrifter och anpassas till kundernas förväntningar och krav. Tjänsterna och erbjuds till fast pris efter offert.

 

Leverantörsreskontra - Ingår som del i Redovisningsservice

Du skickar oss leverantörsfakturor, vi sköter resten dvs. registrering, bokföring och avprickning. Om du så önskar kan också betalningsfil tillhandahållas. Tjänsterna erbjuds till fast pris inkluderat i offererat pris för Redovisningsservice. Redovisningsunderlag går till bokföringen.

 

Löneservice - För dig som vill ha hjälp med lön - och personalfrågor

Du skickar oss tjänstgöringsrapporter och reseräkningar, vi sköter resten dvs. registrering och utbetalning av löner, hantering av skatter och sociala avgifter, hantering av semester, arbetsgivar- och anställningsbetyg mm. Tjänsterna erbjuds till fast pris per anställd. Betalningsfil tillhandahålles. Redovisningsunderlag går till bokföringen.

 

Frågeservice - För dig som vill ha hjälp eller stöd i anställningsfrågor, ekonomiska frågor, skattemässiga m.fl. frågor

Du som köper Redovisningsservice eller annan tjänst ovan får också tillgång till frågeservice, dvs. du kan ringa och få svar eller stöd i frågor som rör ditt företag och relationer till marknad, lagar och regler. Tjänsterna erbjuds till fast pris inkluderat i Redovisningsservice alt. Löneservice.